Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

Wybór oprogramowania

DORADZTWO W DOBORZE OPROGRAMOWANIA

W ramach doradztwa w doborze oprogramowania świadczymy następujące usługi:

  • Analiza funkcjonalna potrzeb klienta w zakresie określenia niezbędnej funkcjonalności modułów informatycznych;
  • Opracowanie specyfikacji technicznej oraz funkcjonalnej dotyczącej poszczególnych modułów informatycznych oraz ich integracji z funkcjonującym u klienta oprogramowaniem;
  • Opracowanie zapisów merytorycznych i formalnych do przetargu lub zapytania ofertowego w celu wyboru dostawcy oprogramowania (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, projekt umowy);
  • Doradztwo w trakcie procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy oprogramowania (odpowiedzi na zapytania od potencjalnych wykonawców, ocena złoźonych ofert, przeprowadzenie ewentualnych prezentacji złożonych ofert);
  • Nadzór nad realizacją umowy z wybranym dostawcą oraz stały audyt wdrożenia poszczególnych modułów oprogramowania zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrożenia (bieżąca kontrola merytoryczna przebiegu prac wdrożeniowych, szkoleniowych i serwisowych, raportowanie przebiegu i postępu prac celem akceptacji przez klienta i dokonania rozliczeń finansowych, raportowanie o stwierdzonych zagrożeniach związanych z przebiegiem wdrożenia modułów oprogramowania oraz proponowanie sposobów bądź wariantów ich eliminacji, przygotowywanie protokołów rozbieżności w celu dokonania przez dostawcę niezbędnych poprawek, zgłaszanie stwierdzonych potrzeb wykonania modyfikacji modułów oprogramowania, monitorowanie oraz ocena stanu zaawansowania i funkcjonowania integracji poszczególnych modułów oprogramowania, audyt końcowy wdrożenia).

Lista referencyjna

Powiększ tekst na stronie