Analizy i wyceny przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością, Internet, Telewizja HD

RODO

Obowiązek Informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych  oraz uchylenie dyrektywy  95/46/WE ( ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, Dziennik Urzędowy  Unii Europejskiej L 119 z 4 maja  2016 ) – dalej RODO.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

1.Państwa dane pozyskaliśmy  bezpośrednio od Państwa

2.Administratorem danych jest  firma :”Omikron dr Karol Chrabański„ z siedzibą w 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 16,

e-mail: serwis@omi.pl; telefon : 32 255 1550

3.Przetwarzamy  następujące kategorie danych:  dane kontaktowe; dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury; dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.

4.Państwa danych  osobowych będziemy używać do następujących celów:

a)realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b)zawarcie i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z firmą Omikron,
c)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OMIKRON, np.wystawienia faktury
d)założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi usprawniającymi prace operatora telekomunikacyjnego jakim jest OMIKRON

e)informowania o produktach i usługach OMIKRON,

f)weryfikacji płatności i wiarygodności finansowej

g)tworzenia analiz  i statystyk  mających związek z przedmiotem działalności

5.Uzasadnienie podania przez  Państwo  danych  osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania  umowy z operatorem telekomunikacyjnym OMIKRON , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do  zawarcia i wykonania umowy. W przypadku nie podania danych osobowych umowa  nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest  obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W  pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

6.Cofnięcie przez Państwo zgody i jej konsekwencje:

Cofnięcie zgody można wyrazić w dowolny sposób (wysłać e-mail  lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe ) .  Jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do  adresata . Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem. Tzn. do momentu cofnięcia zgody  przetwarzanie Państwa danych przez OMIKRON jest legalne.

7.Kontakt do naszego  inspektora ochrony danych osobowych:

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 32 255 155 0  lub  e-mailowo pod adresem serwis@omi.pl. W tytule maila proszę podać :”Ochrona danych osobowych„.

8.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
a) zawarcie i wykonanie umowy z OMIKRON ,
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na OMIKRON  (np. wystawienie faktury),
c) prawnie uzasadniony interes OMIKRON  (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z  Omikron  na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

d) wyrażona przez Państwa zgoda,

e) bieżące działania związane z bezpieczeństwem i integralnością sieci telekomunikacyjnej.

9.Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy:

Udostępnimy Państwa dane osobowe pracownikom  Omikron  oraz podmiotom współpracującym
(dostawca treści telewizyjnych, dostawca hurtowy sygnału internetowego, konserwator okablowania , aktualizujący oprogramowanie do zarządzania siecią ) by mogli oni je wykorzystywać do bieżącej obsługi . W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Lista firm z którymi współpracujemy rzadko ulega zmianie.

10. Mają Państwo prawo do żądania od OMIKRON  dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Odnośnie  do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub  usług  OMIKRON  mogą Państwo wnieść sprzeciw.

11.Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z  OMIKRON. A po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić OMIKRON i jakie mogą być podnoszone wobec OMIKRON.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane  przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu  wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie  uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest  wykonanie umowy zawartej z OMIKRON  na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do  czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego  przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie  uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest  marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą  przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Skargi na przetwarzanie danych osobowych kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym
organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.Państwa dane osobowe  mogą podlegać profilowaniu , tzn.  automatycznej analizie  i opracowaniu , w tym w szczególności  w celu opracowania statystyk  ruchu sieciowego, awarii, itp.

13.Nadawcą tej wiadomości jest Omikron dr Karol Chrabański z siedziba w 40-282 Katowice, ul.Sikorskiego 16.

Powiększ tekst na stronie